گزارش کار شیمی تجزیه ۱

 

گزارش کار شیمی تجزیه ۱


تیتراسیون اسید و باز                                                         دانلود

اندازه گیری حجمی منیزیم توسط E.D.T.A                          دانلود

اندازه گیری کلسیم و منیزیم توسط E.D.T.A ( سختی آب )   دانلود

اندازه گیری NaHCO3 و Na2CO3 در یک محلول                    دانلود

سنجش حجمی آهن توسط پرمنگنات سدیم 

محلول های سنجیده در واکنش های رسوبی 

سنجش یون کلرور بطریقه ی ولهارد

تیتراسیون اکیایش و کاهش ( یدومتری )

گراویمتری ( وزن سنجی رسوب )

نمونه ها یی دیگه از گزارش کار

اندازه گیری یون کلرید در آب                                              دانلود 

استاندارد کردن نیترات نقره

اندازه گیری سدیم کلرید در نمک طعام با استفاده از روش موهر

اندازه گیری یون کلرید در آب شهر با استفاده از روش مو

دانلود به صورت یکجا

اندازه گيري اسيد سيتريك در سركه

امار در تيتراسیون

دانلود به صورت یکجا

تیتراسیون هاي كمپلكسومتري                                       دانلود