گزارش کار ازمایشگاه شیمی معدنی ۱

 

گزارش کار ازمایشگاه شیمی معدنی ۱


 

رنگدانه ها                                                                 دانلود

تهیه یک نمک مضاعف و یک کمپلکس                          دانلود

تهیه بوتیک اسید از بوراکس و بررسی خواص آن            دانلود

تهیه پر منگنات پتاسیم از سنگ معدن پیرولوزیت            دانلود

تهیه پتاسیم متاپریدات و تعیین در صد خلوص آن            دانلود

تهیه آب اکسیژنه                                                       دانلود